Términos del servicio

Voorwaarden ONLINE VERKOOP

Algemeen

Om de webwinkel te bezoeken en een bestelling te plaatsen, moet je 18 jaar of ouder zijn. Op het moment dat je de website opent, verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.

Artikel 1: Definities

NextGen Distribution Group s.r.o., met maatschappelijke zetel te Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praag 8, ID nr.: 119 43 718, ingeschreven in het Handelsregister bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank te Praag, Sectie C, invoegen 356301, adres voor elektronische postbezorging info@pouches.eu, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de verkoper.

.

 De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de koper.

 De partijen zijn de verkoper en de koper samen.

 Met de overeenkomst wordt de koopovereenkomst tussen partijen bedoeld.

Online store is de website www.pouches.eu die de webinterface host waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.

 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Deze voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de verkoper en een koper - persoon die de overeenkomst aangaat buiten zijn/haar bedrijfsactiviteit als consument of binnen zijn/haar bedrijfsactiviteit via de webwinkel.

De bepalingen van de voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst stuurt de verkoper de actuele versie van deze voorwaarden in elektronische vorm naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Afwijkende bepalingen in de overeenkomst prevaleren boven de bepalingen van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden en de overeenkomst worden gesloten in de Engelse taal.

Artikel 3: Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling kiest de koper de goederen, het aantal stuks, de wijze van betaling en de levering.

Voordat de koper de bestelling verzendt, kan hij de gegevens die hij in de bestelling heeft ingevuld controleren en wijzigen. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door op de bestelknop te klikken. De in de bestelling verstrekte gegevens worden door de verkoper als juist beschouwd. De geldigheid van de bestelling is afhankelijk van het invullen van alle verplichte gegevens in het bestelformulier en de bevestiging van de koper dat hij deze voorwaarden heeft gelezen.

Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling naar het e-mailadres dat de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging is automatisch en wordt niet beschouwd als het sluiten van de overeenkomst. De bevestiging gaat vergezeld van de geldende voorwaarden van de verkoper. De overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van de bestelling door de verkoper. Bericht van aanvaarding van de bestelling wordt afgeleverd op het e-mailadres van de koper. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling naar het e-mailadres dat de koper bij de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging geldt als totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door de verkoper aan het e-mailadres van de koper.

In het geval dat aan een van de in de bestelling vermelde eisen niet kan worden voldaan, stuurt de verkoper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de koper. Het gewijzigde aanbod geldt als een nieuw voorstel van de overeenkomst en de overeenkomst komt in dat geval tot stand door de bevestiging van aanvaarding van dit aanbod door de koper aan de verkoper op zijn in deze voorwaarden vermelde e-mailadres.

Alle door de verkoper aanvaarde bestellingen zijn bindend. De koper kan een bestelling annuleren totdat de koper bericht van aanvaarding van de bestelling door de verkoper heeft ontvangen. De koper kan een bestelling annuleren per e-mail van de in deze voorwaarden genoemde verkoper.

In geval van een kennelijke technische fout van de verkoper bij de vermelding van de prijs van de goederen in de online winkel of tijdens het bestelproces, is de verkoper niet verplicht de goederen aan de koper te leveren tegen deze kennelijk onjuiste prijs, zelfs indien de koper overeenkomstig deze voorwaarden een automatische ontvangstbevestiging van de bestelling is toegezonden. De verkoper stelt de koper onverwijld op de hoogte van de fout en stuurt de koper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de koper. De gewijzigde aanbieding geldt als een nieuw voorstel voor de overeenkomst en de overeenkomst komt in dat geval tot stand door bevestiging van ontvangst door de koper aan het e-mailadres van de verkoper.

Artikel 4: Betaling

De koper kan de prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen ingevolge de overeenkomst op de volgende manieren betalen:

  • cashless betaling via een payment gateway.

Samen met de koopprijs is de koper verplicht de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de goederen in het overeengekomen bedrag aan de verkoper te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs ook de kosten verbonden aan de levering van de goederen.

Bij contante betaling is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. Bij niet contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Bij betaling via een payment gateway volgt de koper de instructies van de betreffende elektronische betalingsprovider.

Bij niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan wanneer het betreffende bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven.

Betaling van de koopprijs vóór verzending van de goederen is geen aanbetaling.

tenzij anders overeengekomen, zal de verkoper in geval van niet-contante betaling de bestelde goederen pas na volledige betaling van de prijs aan de koper verzenden. 

De verkoper verstrekt een belastingdocument - factuur aan de koper. Het belastingdocument wordt naar het e-mailadres van de koper gestuurd.

De koper verkrijgt de eigendom van de goederen door betaling van de volledige koopprijs voor de goederen, inclusief leveringskosten, maar niet voordat hij de goederen in ontvangst heeft genomen. De aansprakelijkheid voor onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen gaat op de koper over op het moment van inontvangstneming van de goederen of op het moment dat de koper verplicht was de goederen in ontvangst te nemen, maar dit in strijd met de overeenkomst heeft nagelaten.

 Als de koper de goederen niet in ontvangst neemt, is de koper niet aansprakelijk voor de schade.

 Als de koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Kortingen op de koopprijs van de goederen zijn niet cumuleerbaar, tenzij verkoper en koper anders overeenkomen.

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs

Informatie over de goederen, inclusief de prijzen van de afzonderlijke goederen en hun belangrijkste kenmerken zijn opgenomen in de catalogus van de webwinkel. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang ze in de webwinkel worden weergegeven. Deze bepaling sluit de onderhandeling over de overeenkomst op individueel overeengekomen voorwaarden niet uit.

Alle presentatie van in de catalogus van de webwinkel geplaatste goederen is van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht de overeenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven bij overschrijding ervan koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

 De aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6: Klantrekening

Op basis van de registratie van de koper in de webwinkel heeft de koper toegang tot zijn klantenaccount. Vanuit zijn klantenaccount kan de koper goederen bestellen. De koper kan ook goederen bestellen zonder registratie.

Bij de registratie voor een klantenaccount en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. De koper is verplicht de in het klantenaccount verstrekte informatie bij te werken wanneer deze verandert. 

De toegang tot het klantenaccount is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. 

De koper is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van het klantenaccount.

De verkoper kan het klantenaccount annuleren, met name als de koper zijn klantenaccount niet meer gebruikt of als de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden niet nakomt.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 Er is geen herroepingsrecht als de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of kort houdbaar zijn.

 De consument kan gebruik maken van een herroepingsformulier van de verkoper. De verkoper is verplicht dit onmiddellijk na het verzoek van de koper aan hem ter beschikking te stellen. De verkoper bevestigt onverwijld de ontvangst van het formulier aan de koper. 

;

De koper die de overeenkomst heeft herroepen, dient de goederen binnen 14 dagen na herroeping aan de verkoper te retourneren. De koper draagt de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de verkoper. 

Als de koper de overeenkomst herroept, zal de verkoper alle van de koper ontvangen gelden, inclusief leveringskosten, onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, op dezelfde wijze aan de koper terugbetalen. De verkoper zal de ontvangen gelden alleen op andere wijze aan de koper terugbetalen indien de koper daarmee instemt en er geen extra kosten ontstaan.

Als de koper een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste wijze van levering, vergoedt de verkoper de koper de kosten van levering van de goederen voor een bedrag gelijk aan de aangeboden goedkoopste wijze van levering.

Als de koper zich uit de overeenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen aan de verkoper heeft overhandigd of heeft aangetoond dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.

De verkoper is gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken wegens het in gebreke blijven met de betaling van enige bedragen door de koper.

 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

.

De verkoper is gerechtigd de vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.

Artikel 8: Wijziging van de voorwaarden

 De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, in het bijzonder bij wijziging van de relevante wettelijke bepalingen of bij wijziging van de wijze van zakendoen. De verkoper stelt de koper op de hoogte van de wijziging, aanpassing en het van kracht worden daarvan door een schriftelijke mededeling die op de factuur of leveringsbon wordt gepubliceerd.

De koper heeft het recht om, indien hij het niet eens is met de inhoud van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, deze onenigheid binnen 7 dagen vanaf het moment van kennisname van de wijziging of aanvulling aan de verkoper mee te delen. Indien de koper dit nalaat, wordt de koper geacht de wijzigingen of aanvullingen te hebben aanvaard. Indien de koper het niet eens is met de inhoud van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, heeft hij tevens het recht om binnen 7 dagen vanaf het moment dat hij van de wijziging of aanvulling kennis heeft genomen, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Voltooiing en risico-overgang

 Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper op koper.

Artikel 10: Onderzoek, klachten

 De koper is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans of kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

;De koper is gehouden te onderzoeken of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer worden gesteld.

 Klachten over beschadiging, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

 Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper het recht hetzij te repareren of opnieuw te leveren, hetzij van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen de verkoper niet worden tegengeworpen.

 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.

 Nadat de goederen door de koper zijn verwerkt, worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 11: Monsters en modellen

 Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 12: Levering

 Levering geschiedt 'af fabriek/winkel/magazijn'. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.

 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van de koper.

 Als de goederen worden afgeleverd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 Een door de verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

 De verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of indien gedeeltelijke levering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is de verkoper gerechtigd deze gedeelten afzonderlijk te factureren.

Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het respecteren en opvolgen van de regelgeving van uw land met betrekking tot de invoer van nicotinehoudende producten.

De keuze van de leveringswijze wordt gemaakt tijdens het bestelproces.

De kosten van levering van de goederen afhankelijk van de wijze van verzending en ontvangst van de goederen wordt aangegeven in de bestelling van de koper en in de bevestiging van de bestelling door de verkoper. Indien op specifiek verzoek van de koper de wijze van levering wordt overeengekomen, draagt de koper het risico en de eventuele extra kosten die met deze wijze van levering gepaard gaan.

Indien de verkoper krachtens de overeenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de koper in de kooporder aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien het om redenen aan de zijde van de koper noodzakelijk is de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling vermeld te leveren, is de koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering te betalen.

Artikel 13: Overmacht

 Indien de verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.

 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval elke omstandigheid waarmee de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, stroomuitval, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.

 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, de contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomen, tenzij de verkoper daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor de verkoper zijn verplichtingen jegens de koper niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 Als de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen per aangetekende brief.

Artikel 14: Overdracht van rechten

De rechten van partijen uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 De bij de verkoper aanwezige goederen en de geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

 Als de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft de verkoper het recht het werk op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is betaald. Dan is er sprake van schuldeisersverzuim. In dat geval kan een te late levering niet tegen de verkoper worden ingeroepen.

 De verkoper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

 Indien de zaken nog niet zijn geleverd, maar de prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft de verkoper het recht van retentie. In dat geval wordt het goed pas geleverd nadat de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.

 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 Dit geldt niet indien de koper een consument is of voor schade aan de natuurlijke rechten van de koper en voor schade die opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt. 

Artikel 17: Klachtenplicht

 De koper is verplicht klachten over het goed onmiddellijk aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.

 Als een klacht terecht is, is de verkoper verplicht de zaak te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 18: Garanties

 Indien garanties in de overeenkomst zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat het verkochte beantwoordt aan de overeenkomst, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door de koper.

 Het doel van de bedoelde garantie is een zodanige risicoverdeling tussen verkoper en koper tot stand te brengen dat de gevolgen van een schending van een garantie altijd volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper zich ten aanzien van een schending van een garantie nooit kan beroepen op schending van een garantie. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook indien de inbreuk de koper bekend was of door het instellen van een onderzoek bekend had kunnen zijn.

 De hiervoor genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien - zonder toestemming - de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of de gekochte zaak hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

 Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door die producent verstrekte garantie.

Artikel 19: Koper in de positie van consument

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op het geval dat de koper een consument is. Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep. De gesloten overeenkomst wordt bij de verkoper bewaard en op verzoek van de koper gedurende 2 (twee) jaar aan hem ter beschikking gesteld.

De rechten en verplichtingen van de contractanten met betrekking tot rechten die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie worden beheerst door de relevante algemeen bindende voorschriften (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot 1925 van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming).

Als de goederen gebrekkig zijn, heeft de koper de rechten die voortvloeien uit de gebrekkige prestatie. 

De koper kan een claim (rechten uit gebrekkige prestatie) op elke manier indienen, maar wij raden aan een claim schriftelijk in te dienen via e-mail info@pouches.eu of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper. De koper is altijd verplicht een beschrijving te geven van de situatie waarin het gebrek zich voordeed, de verschijningsvormen van het gebrek, de gevolgen ervan, mogelijke oorzaken van het ontstaan ervan, en of en hoe de koper getracht heeft het gebrek te verhelpen. Het feit dat de verkoper vaststelt dat het gebrek aan het goed door de koper of een derde is veroorzaakt, wordt eveneens beschouwd als een behoorlijke oplossing van het gebrek. De verkoper verstrekt aan de koper een schriftelijke bevestiging van wanneer de klacht is ingediend, wat de inhoud ervan is, welke wijze van afhandeling vereist is; alsmede een bevestiging van de datum en de wijze van afhandeling van de klacht, met inbegrip van een bevestiging van de reparatie en de duur ervan, of een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht.

De koper is verplicht om de klacht in te dienen.

De koper is verplicht de verkoper doeltreffende en noodzakelijke bijstand te verlenen bij het opsporen van het gebrek en de oorzaak daarvan.

De verkoper beslist onmiddellijk op de klacht, in complexe gevallen binnen drie werkdagen. Deze tijd omvat niet de tijd die nodig is voor een professionele beoordeling van het gebrek. De klacht, inclusief het opheffen van het gebrek, moet zonder onnodige vertraging worden afgehandeld, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht, tenzij de verkoper met de koper een langere termijn overeenkomt. Overschrijding van deze termijn wordt beschouwd als een wezenlijke schending van de overeenkomst.

De koper heeft het recht op buitengerechtelijke beslechting van een uit de overeenkomst voortvloeiend consumentengeschil. Het onderwerp van de buitengerechtelijke beslechting van een dergelijk consumentengeschil is de Tsjechische handelsinspectie (hierna te noemen "CTIA"), www.coi.cz. De buitengerechtelijke beslechting van een consumentengeschil wordt geïnitieerd op verzoek van de koper. De eisen van het voorstel zijn vervat in Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming. De gebruiker kan een verzoekschrift indienen bij het CTIA binnen 1 jaar na de datum waarop hij/zij zijn/haar recht, waarover het geschil gaat, voor het eerst heeft uitgeoefend bij de verkoper.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het recht van de Tsjechische Republiek. Indien de door de overeenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het recht van Tsjechië. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van algemeen bindende wetgeving. En eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tsjechië 

De koper aanvaardt hierbij het risico van wezenlijke verandering van omstandigheden in de zin van artikel 1765, lid 2, van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

De verkoper is niet gebonden aan enige gedragscode ten opzichte van de koper in de zin van artikel 1826, lid 1, onder e), van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek.

Deze voorwaarden treden in werking op 29-04-2022.